Zápis do 1. ročníku na školní rok 2024/2025

25/03/2024
Základní škola

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku na školní rok 2024/2025 proběhne ve škole v pátek 12. dubna 2024 od 13.00 do 16.00 v I. třídě v budově základní školy.

K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odloženou školní docházkou. Děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 12. 2024 se mohou dostavit k zápisu, pokud jsou duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci doloží vyjádření školského poradenského zařízení.

K zápisu do 1. ročníku přineste s sebou:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (lze obdržet a vyplnit na místě ve škole)
 • vyplněný zápisní lístek (lze obdržet a vyplnit na místě ve škole)
 • rodný list dítěte (k nahlédnutí)/u cizinců pas dítěte
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • občanský průkaz

Při žádosti o odklad povinné školní docházky doneste:

 • vyplněnou žádost o odklad školní docházky
 • vyplněný zápisní list   (lze obdržet a vyplnit na místě ve škole)
 • rodný list (k nahlédnutí)/ u cizinců pas
 • vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře
 • občanský průkaz

Kritéria pro přijetí:

 • Žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín) a mají již v ZŠ Holubov sourozence - 4 body
 • Žáci s místem trvalého pobytu ze spádové oblasti obce Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín) - 3 body
 • Žáci z jiného obvodu, kteří mají již v ZŠ Holubov sourozence - 2 body

 • Žáci z jiného obvodu - 1 bod

  Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude do 30 dnů od konání zápisu vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků.
  V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 947 708 nebo pište na e-mail zsholubov@seznam.cz.

  Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (převzato ze stránek MŠMT ČR)

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

  Desatero nabízí zákonným zástupcům dětí v přehledné podobě informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachycené jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba ale mít na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.